mSQL Функции
PHP Manual

msql_num_rows

(PHP 4, PHP 5)

msql_num_rowsGet number of rows in result

Описание

int msql_num_rows ( resource $query_identifier )

msql_num_rows() returns the number of rows in a result set.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който се обработва. Този резултат е от извикването на msql_query().

Връщани стойности

Returns the number of rows in the result set.

Вж. също


mSQL Функции
PHP Manual