Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_drop_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_drop_dbDrop (delete) a MySQL database

Описание

bool mysql_drop_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

mysql_drop_db() attempts to drop (remove) an entire database from the server associated with the specified link identifier. This function is deprecated, it is preferable to use mysql_query() to issue a sql DROP DATABASE statement instead.

Параметри

database_name

The name of the database that will be deleted.

link_identifier

Връзката към MySQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от mysql_connect(). Ако не намери такава връзка, ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена mysql_connect() без параметри. Ако случайно не е намерена или създадена никаква връзка, ще се генерира предупреждение от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 mysql_drop_db() alternative example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Could not connect: ' mysql_error());
}

$sql 'DROP DATABASE my_db';
if (
mysql_query($sql$link)) {
    echo 
"Database my_db was successfully dropped\n";
} else {
    echo 
'Error dropping database: ' mysql_error() . "\n";
}
?>

Бележки

Предупреждение

This function will not be available if the MySQL extension was built against a MySQL 4.x client library.

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_dropdb()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual