Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_field_table

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_tableGet name of the table the specified field is in

Описание

string mysql_field_table ( resource $result , int $field_offset )

Returns the name of the table that the specified field is in.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

field_offset

Числово отместване на поле. Отместването field_offset започва от 0. Ако field_offset не съществува, ще бъде генерирана грешка от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

The name of the table on success.

Примери

Example #1 A mysql_field_table() example

<?php

$query 
"SELECT account.*, country.* FROM account, country WHERE country.name = 'Portugal' AND account.country_id = country.id";

// get the result from the DB
$result mysql_query($query);

// Lists the table name and then the field name
for ($i 0$i mysql_num_fields($result); ++$i) {
    
$table mysql_field_table($result$i);
    
$field mysql_field_name($result$i);

    echo  
"$table: $field\n";
}

?>

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_fieldtable()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual