Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_field_type

(PHP 4, PHP 5)

mysql_field_typeGet the type of the specified field in a result

Описание

string mysql_field_type ( resource $result , int $field_offset )

mysql_field_type() is similar to the mysql_field_name() function. The arguments are identical, but the field type is returned instead.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

field_offset

Числово отместване на поле. Отместването field_offset започва от 0. Ако field_offset не съществува, ще бъде генерирана грешка от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

The returned field type will be one of "int", "real", "string", "blob", and others as detailed in the » MySQL documentation.

Примери

Example #1 mysql_field_type() example

<?php
mysql_connect
("localhost""mysql_username""mysql_password");
mysql_select_db("mysql");
$result mysql_query("SELECT * FROM func");
$fields mysql_num_fields($result);
$rows   mysql_num_rows($result);
$table  mysql_field_table($result0);
echo 
"Your '" $table "' table has " $fields " fields and " $rows " record(s)\n";
echo 
"The table has the following fields:\n";
for (
$i=0$i $fields$i++) {
    
$type  mysql_field_type($result$i);
    
$name  mysql_field_name($result$i);
    
$len   mysql_field_len($result$i);
    
$flags mysql_field_flags($result$i);
    echo 
$type " " $name " " $len " " $flags "\n";
}
mysql_free_result($result);
mysql_close();
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Your 'func' table has 4 fields and 1 record(s)
The table has the following fields:
string name 64 not_null primary_key binary
int ret 1 not_null
string dl 128 not_null
string type 9 not_null enum

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_fieldtype()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual