Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_free_result

(PHP 4, PHP 5)

mysql_free_resultFree result memory

Описание

bool mysql_free_result ( resource $result )

mysql_free_result() will free all memory associated with the result identifier result .

mysql_free_result() only needs to be called if you are concerned about how much memory is being used for queries that return large result sets. All associated result memory is automatically freed at the end of the script's execution.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

If a non-resource is used for the result , an error of level E_WARNING will be emitted. It's worth noting that mysql_query() only returns a resource for SELECT, SHOW, EXPLAIN, and DESCRIBE queries.

Примери

Example #1 A mysql_free_result() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}
/* Use the result, assuming we're done with it afterwards */
$row mysql_fetch_assoc($result);

/* Now we free up the result and continue on with our script */
mysql_free_result($result);

echo 
$row['id'];
echo 
$row['email'];
?>

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_freeresult()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual