Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_list_dbs

(PHP 4, PHP 5)

mysql_list_dbsList databases available on a MySQL server

Описание

resource mysql_list_dbs ([ resource $link_identifier ] )

Returns a result pointer containing the databases available from the current mysql daemon.

Параметри

link_identifier

Връзката към MySQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от mysql_connect(). Ако не намери такава връзка, ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена mysql_connect() без параметри. Ако случайно не е намерена или създадена никаква връзка, ще се генерира предупреждение от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

Returns a result pointer resource on success, or FALSE on failure. Use the mysql_tablename() function to traverse this result pointer, or any function for result tables, such as mysql_fetch_array().

Примери

Example #1 mysql_list_dbs() example

<?php
$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
$db_list mysql_list_dbs($link);

while (
$row mysql_fetch_object($db_list)) {
     echo 
$row->Database "\n";
}
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

database1
database2
database3

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_listdbs()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual