Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_num_fields

(PHP 4, PHP 5)

mysql_num_fieldsGet number of fields in result

Описание

int mysql_num_fields ( resource $result )

Retrieves the number of fields from a query.

Параметри

result

Резултатният ресурс, който бива оценен. Този резултат идва от извикване на mysql_query().

Връщани стойности

Returns the number of fields in the result set resource on success, or FALSE on failure.

Примери

Example #1 A mysql_num_fields() example

<?php
$result 
mysql_query("SELECT id,email FROM people WHERE id = '42'");
if (!
$result) {
    echo 
'Could not run query: ' mysql_error();
    exit;
}

/* returns 2 because id,email === two fields */
echo mysql_num_fields($result);
?>

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_numfields()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual