Функции за работа с MySQL
PHP Manual

mysql_select_db

(PHP 4, PHP 5)

mysql_select_dbИзбира MySQL база от данни

Описание

bool mysql_select_db ( string $database_name [, resource $link_identifier ] )

Избира указана база от данни като текущо активна за дадена връзка, указана чрез идентификатор на връзката. Всяко последващо извикване на mysql_query() ще изпълни заявката за текущо активната база от данни.

Параметри

database_name

Името на базата от данни която да бъде избрана.

link_identifier

Връзката към MySQL. Ако не е указана, се използва последната създадена връзка от mysql_connect(). Ако не намери такава връзка, ще направи опит да установи връзка, все едно е изпълнена mysql_connect() без параметри. Ако случайно не е намерена или създадена никаква връзка, ще се генерира предупреждение от ниво E_WARNING.

Връщани стойности

Връща TRUE при успех или FALSE при неуспех.

Примери

Example #1 Пример за mysql_select_db()

<?php

$link 
mysql_connect('localhost''mysql_user''mysql_password');
if (!
$link) {
    die(
'Not connected : ' mysql_error());
}

// установява foo като текуща база от данни
$db_selected mysql_select_db('foo'$link);
if (!
$db_selected) {
    die (
'Can\'t use foo : ' mysql_error());
}
?>

Бележки

Забележка: От съображения за обратна съвместимост, може да бъде използван следният непрепоръчителен псевдоним: mysql_selectdb()

Вж. също


Функции за работа с MySQL
PHP Manual