Функции за работа с файловата система
PHP Manual

readfile

(PHP 4, PHP 5)

readfileИзвежда съдържанието на файл

Описание

int readfile ( string $filename [, bool $use_include_path [, resource $context ]] )

Прочита съдържанието на файл и го записва в изходящия буфер.

Параметри

filename

Името на файла, който ще бъде изчетен.

use_include_path

Ако искате файлът да бъде търсен и в include_path подайте TRUE на незадължителния втори параметър use_include_path .

context

Ресурс от тип контекст.

Връщани стойности

Връща броя байтове прочетени от файла. Ако се получи грешка връща FALSE и освен в случаите когато е била извикана чрез @readfile() отпечатва съобщение за грешка.

Примери

Example #1 Сваляне на файл с използване на readfile()

<?php
$file 
'monkey.gif';

if (
file_exists($file)) {
    
header('Content-Description: File Transfer');
    
header('Content-Type: application/octet-stream');
    
header('Content-Disposition: attachment; filename='.basename($file));
    
header('Content-Transfer-Encoding: binary');
    
header('Expires: 0');
    
header('Cache-Control: must-revalidate, post-check=0, pre-check=0');
    
header('Pragma: public');
    
header('Content-Length: ' filesize($file));
    
ob_clean();
    
flush();
    
readfile($file);
    exit;
}
?>

Примерът по-горе ще изведе нещо подобно на:

Бележки

Съвет

Даден URL може да бъде използван като име на файл с тази функция ако fopen wrappers е включено. Виж fopen() за повече подробности относно начина, по който се задава име на файл и List of Supported Protocols/Wrappers за списък с поддържаните URL протоколи.

Забележка: Контекстната поддръжка беше добавена в PHP 5.0.0. За повече подробности относно contexts, се обърнете към Stream Функции.

Вж. също


Функции за работа с файловата система
PHP Manual