Контролни структури
PHP Manual

return

Ако се извиква от функция, инструкцията return() незабавно завършва изпълнението й и връща аргумента си като стойност от извикването на функцията. return() ще прекъсне също и изпълнението на конструкцията eval() или скриптов файл.

Ако се извиква от глобалния обхват, тогава изпълнението на текущия скрипт се прекратява. Ако текущият скриптов файл е бил include()-нат (включен) или require()-нат (изискан), тогава контролът се връща обратно на извикващия файл. Освен това, ако текущият скрипт е бил include()-нат, тогава стойността подадена на return() ще бъде върната като стойност от извикването на include(). Ако return() се извика от главния скрипт, изпълнението на скрипта се прекратява. Ако текущият скрипт е бил описан в конфигурационните опции auto_prepend_file или auto_append_file в php.ini, тогава изпълнението на този скрипт се прекратява.

За повече информация, вж. Връщане на стойности.

Забележка: Забележете, че тъй като return() е езикова конструкция, а не функция, заграждащите скоби не са необходими. Всеприето е скобите да се изпускат и всъщност дори е по-добре да го правите, тъй като в този случай PHP има по-малко работа за вършене.

Забележка: В никакъв случай не трябва да използвате скоби около връщаната променлива, когато се връща по референция, тъй като това няма да работи. По референция можете да връщате единствено променлива, но не и резултат от израз. Когато използвате return ($a);, тогава вие не връщате променлива, а резултата от израза ($a) (който, разбира се, е стойността на $a).


Контролни структури
PHP Manual