Функции за низове
PHP Manual

strstr

(PHP 4, PHP 5)

strstrВръща първата поява на низ

Описание

string strstr ( string $haystack , mixed $needle [, bool $before_needle= false ] )

Връща част от haystack , започвайки от първата поява на needle и приключвайки с края на haystack .

Забележка: Тази функция е чувствителна към регистъра. За търсене, нечувствително към регистъра използвайте stristr().

Забележка: Ако искате просто да разберете дали даден needle е част от haystack , използвайте по-бързата и неизискваща толкова памет функция strpos().

Параметри

haystack

Входният низ

needle

Ако needle не е низ, се преобразува до целочислен тип и му се прилага като ASCII код на символ.

before_needle

Ако е TRUE (по подразбиране е FALSE), strstr() връща частта от haystack преди първата поява на needle .

Връщани стойности

Връща част от низ или FALSE, ако needle не е открит.

Дневник на промените

Версия Описание
5.3.0 Добавен е незадължителният параметър before_needle .
4.3.0 strstr() е двуично сигурен.

Примери

Example #1 Пример за strstr()

<?php
$email  
'name@example.com';
$domain strstr($email'@');
echo 
$domain// извежда @example.com

$user strstr($email'@'true); // От PHP 5.3.0
echo $user// извежда name
?>

Вж. също


Функции за низове
PHP Manual