SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawCurve

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawCurveDraws a curve (relative)

Описание

int drawCurve ( float $controldx , float $controldy , float $anchordx , float $anchordy [, float $targetdx ], float $targetdy )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfshape->drawcurve() draws a quadratic curve (using the current line style,set by swfshape->setline()) from the current pen position to the relative position (anchorx ,anchory ) using relative control point (controlx ,controly ). That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (x+targetdx , x+targetdy ) with control points (x+controldx , y+controldy ) and (x+anchordx , y+anchordy ).

Вж. също


SWFShape
PHP Manual