SWFShape
PHP Manual

SWFShape->drawCurveTo

(PHP 4 >= 4.0.5)

SWFShape->drawCurveToDraws a curve

Описание

int drawCurveTo ( float $controlx , float $controly , float $anchorx , float $anchory [, float $targetx ], float $targety )
Предупреждение

Тази функция е ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА. Поведението на функцията, името й, както и съпътстващата документация, могат да бъдат променени без предупреждение в бъдеща версия на PHP. Тази функция би трябвало да бъде използвана единствено на ваша собствена отговорност.

swfshape->drawcurveto() draws a quadratic curve (using the current line style, set by swfshape->setline()) from the current pen position to (anchorx ,anchory ) using (controlx ,controly ) as a control point. That is, head towards the control point, then smoothly turn to the anchor point.

With 6 parameters, it draws a cubic bezier to point (targetx , targety ) with control points (controlx , controly ) and (anchorx , anchory ).

Вж. също


SWFShape
PHP Manual