Функции
PHP Manual

Вътрешни (вградени) функции

PHP стандартно разполага с множество функции и конструкции. Съществуват също и функции, които изискват да бъде компилирано специфично разширение на PHP, в противен случай ще се получат фатални грешки за "недефинирани функции". Например, за да се използват функциите за изображения като imagecreatetruecolor(), е необходимо PHP да бъде компилиран заедно с поддръжка на GD. Или за достъп до mysql_connect(), PHP трябва да бъде компилиран с поддръжка на MySQL. Съществуват и много базови функции, които са включени във всяка версия на PHP като функциите string и variable. Извикване на phpinfo() или get_loaded_extensions() ще покаже кои разширения са заредени в PHP. Също отбележете, че много разширения са включени по подразбиране и че ръководството на PHP е разделено по разширения. Вж. конфигурация, инсталация и отделните глави за разширенията за повече информация как да конфигурирате вашия PHP.

Четенето и разбирането на функционални прототипи е обяснено в раздела, озаглавен как да четем дефиниции на функции. Важно е да се разбере какво връща функцията или дали функцията работи директно върху подадената й стойност. Например, str_replace() ще върне променения низ, докато usort() работи върху действително подадената стойност. Всяка страница в ръководството също съдържа специфична информация за всяка функция като информация за параметрите на функцията, промяна на поведението, връщани стойности при успех или неуспех, както и всякаква друга налична информация. Познаването на тези важни (и понякога едва доловими) разлики е ключово при писането на правилен код на PHP.

Забележка: Ако параметрите, подавани на дадена функция, не са такива, каквито очаква, като например предаването на масив, където се очаква низ, то връщаната стойност от функцията е недефинирана. В този случай най-вероятно тя ще върне NULL, но това е просто конвенция и на това не може да се разчита.

Вж. също function_exists(), функционалния справочник, get_extension_funcs() и dl().


Функции
PHP Manual