Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual

Конфигурация по време на работа

Поведението на тези функции зависи от настройките в php.ini.

Image Конфигурационни опции
Име По подразбиране Модифицируемо Changelog
gd.jpeg_ignore_warning "0" PHP_INI_ALL Available since PHP 5.1.3.

За по-детайлна информация и дефинициите на константите PHP_INI_*, вижте Where a configuration setting may be set.

Тук има кратко описание на конфигурационните директиви.

gd.jpeg_ignore_warning bool

Ignore warnings created by jpeg2wbmp() and imagecreatefromjpeg()

See also the exif configuration directives.

Предупреждение

Image functions are very memory intensive. Be sure to set memory_limit high enough.


Инсталиране/Конфигуриране
PHP Manual