Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual

class

Класът е набор от променливи и функции, които работят с променливите. Променливите се дефинират с ключовата дума var, а функциите с function. Дефиницията на клас има следния синтаксис:

<?php
class Cart {
    var 
$items;  // Артикули в нашата пазарска количка

    // Добавяне на $num артикули от $artnr към пазарската количка

    
function add_item($artnr$num) {
        
$this->items[$artnr] += $num;
    }

    
// Премахване на $num артикула от $artnr от пазарската количка

    
function remove_item($artnr$num) {
        if (
$this->items[$artnr] > $num) {
            
$this->items[$artnr] -= $num;
            return 
true;
        } elseif (
$this->items[$artnr] == $num) {
            unset(
$this->items[$artnr]);
            return 
true;
        } else {
            return 
false;
        }
    }
}
?>

В примера по-горе е дефиниран клас Cart, който се състои от асоциативен масив, от артикули на пазарска количка и две функции за добавяне и премахване на артикули от тази пазарска количка.

Предупреждение

Не може дефиницията на клас да се помества в множество файлове. Също така не може дефиницията на клас да се помества в множество блокове PHP, освен ако прекъсването не е в декларацията на метод. Следният пример няма да работи:

<?php
class test {
?>
<?php
    
function test() {
        print 
'OK';
    }
}
?>

Следното обаче е позволено:

<?php
class test {
    function 
test() {
        
?>
        <?php
        
print 'OK';
    }
}
?>

Следните предупредителни забележки са валидни за PHP 4.

Внимание

Наименованието stdClass се използва вътрешно от Zend и е запазено. Не можете да имате клас с име stdClass в PHP.

Внимание

Имената на функциите __sleep и __wakeup са вълшебни в класовете на PHP. Не може да имате функции с тези имена във вашите класове, освен ако не искате да ползвате вълшебната функционалност свързана с тях. Вижте по-долу за повече информация.

Внимание

PHP запазва всички имена на функции, започващи с __ като вълшебни. Препоръчително е да не използвате имена на функции в PHP, започващи с __, освен ако не искате да ползвате документираната вълшебна функционалност.

В PHP 4 var-променливите на класовете могат да се инициализират само с константни стойности. За да се инициализира променлива с неконстантна стойност, трябва да се използва инициализационна функция, която се извиква автоматично при инстанциирането на класа. Такава функция се нарича конструктор (вижте по-долу).

<?php
class Cart {
    
/* Нито една от долните конструкции няма да работи в PHP 4. */
    
var $todays_date date("Y-m-d");
    var 
$name $firstname;
    var 
$owner 'Fred ' 'Jones';
    
/* Масивите съдържащи константни стойности ще работят. */
    
var $items = array("VCR""TV");
}

/* Това е начинът да се направи. */
class Cart {
    var 
$todays_date;
    var 
$name;
    var 
$owner;
    var 
$items = array("VCR""TV");

    function 
Cart() {
        
$this->todays_date date("Y-m-d");
        
$this->name $GLOBALS['firstname'];
        
/* и т.н. */
    
}
}
?>

Класовете са типове, което означава, че са шаблони за действителните променливи. Можете да създадете променлива от желаният от вас тип чрез оператора new

<?php
$cart 
= new Cart;
$cart->add_item("10"1);

$another_cart = new Cart;
$another_cart->add_item("0815"3);
?>

В горния пример се създават обектите $cart и $another_cart като и двата са инстанции на класа Cart. Функцията add_item() на обекта $cart се извиква за да се добави един артикул с номер 10 към $cart. Също така се добавят 3 артикула с номер 0815 към $another_cart.

И двата обекта - $cart и $another_cart, притежават функции add_item(), remove_item() и променливи. Можете да си представите обектите като нещо подобно на директориите в една файлова система. В дадена файлова система може да имате 2 отделни файла README.TXT, стига да се намират в различни директории. Също както при директориите ще трябва да въведете пълния път до файла, за да имате достъп до него от главната директория, трябва да зададете пълното име на функцията която искате да извикате: в контекста на PHP - главната директория ще бъде глобалното пространство от имена, а разделителят в името на пътя се явява ->. По този начин $cart->items и $another_cart->items са две различни променливи. Забележете, че променливата е $cart->items, а не $cart->$items, което означава, че името на променливата в PHP трябва да има само един знак $.

<?php
// правилно, единичен $
$cart->items = array("10" => 1); 

// невалидно, понеже $cart->$items става $cart->""
$cart->$items = array("10" => 1);

// правилно, но резултата може да не е този, който очакваме:
// $cart->$myvar става $cart->items
$myvar 'items';
$cart->$myvar = array("10" => 1);  
?>

В дефиницията на класа вие не знаете името на обекта който ще го инстанциира: по времето на написването на класа Cart не беше известно, че по-късно обектът ще бъде кръстен $cart или $another_cart. Следователно няма как да напишете $cart->items в самия клас. Вместо това, за да имаме достъп до собствените функции и променливи на класа, може да използваме псевдо-променливата $this, която е референция към обекта, който е инстанциирал класа. Следователно '$this->items[$artnr] += $num' може да бъде прочетено като 'добави $num към брояча $artnr на артикулите на моя масив' или 'добави $num към брояча $artnr на артикулите на масива за текущия обект'.

Забележка: Псевдо-променливата $this обикновено не е дефинирана ако метода в който се намира е извикан статично. Това все пак не е стриктно правило: $this е дефинирана ако метода е извикан статично от друг обект. В този случай, стойността на $this е тази на извикващият обект. Това е илюстрирано със следният пример:

<?php
class A
{
    function 
foo()
    {
        if (isset(
$this)) {
            echo 
'$this е дефинирана (';
            echo 
get_class($this);
            echo 
")\n";
        } else {
            echo 
"\$this не е дефинирана.\n";
        }
    }
}

class 
B
{
    function 
bar()
    {
        
A::foo();
    }
}

$a = new A();
$a->foo();
A::foo();
$b = new B();
$b->bar();
B::bar();
?>

Примерът по-горе ще изведе:

$this е дефинирана (a)
$this не е дефинирана.
$this е дефинирана (b)
$this не е дефинирана.


Забележка: Съществуват няколко функции за работа с класове и обекти. Можете да ги разгледате в раздел Функции за класове и обекти.


Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual