Константи
PHP Manual

Синтаксис

Можете да дефинирате константа посредством функциятаdefine() или чрез ключовата дума const извън дефиницията на клас, от PHP 5.3.0. Веднъж дефинирана, константата никога повече не може да бъде променяна или отменяна.

В константи могат да се съхраняват единствено скаларни данни (boolean, integer, float и string). По принцип е възможно да дефинирате и данни от тип resource, но това трябва да бъде избягвано, тъй като може да доведе до неочаквани резултати.

Можете да вземете стойността на константа като просто укажете името й. За разлика от променливите, пред константа не трябва да слагате $. Можете също да използвате функцията constant(), за да получите стойността на константа, в случай, че желаете да получите името на константата динамично. За списък с всички дефинирани константи, използвайте get_defined_constants().

Забележка: Константите и (глобалните) променливи са в различни пространства от имена (namespaces). Това означава, че TRUE и $TRUE обикновено са различни.

Ако използвате недефинирана константа, PHP приема, че имате предвид името на самата константа, също както ако сте я извикали като string (CONSTANT и "CONSTANT"). Когато това се случи, ще бъде изведена грешка от ниво E_NOTICE. Вижте също раздела, в който се повдига въпросът защо $foo[bar] е погрешно (освен ако преди това не сте дефинирали с define() bar като константа). Ако просто искате да проверите дали дадена константа е дефинирана, използвайте функцията defined().

Това са разликите между константи и променливи:

Example #1 Дефиниране на константи

<?php
define
("CONSTANT""Здравей свят.");
echo 
CONSTANT// извежда "Здравей свят."
echo Constant// извежда "Constant" и пуска съобщение (notice).
?>

Example #2 Дефиниране на константи посредством ключовата дума const

<?php
// Работи от PHP 5.3.0
const CONSTANT 'Здравей свят';

echo 
CONSTANT;
?>

Вж. също Класови константи.


Константи
PHP Manual