Пространства от имена
PHP Manual

Дефиниция на пространство от имена

Пространство от имена се декларира посредством ключовата дума namespace, която трябва да бъде в самото начало на файла. Пример:

Example #1 Дефиниране на пространство от имена

<?php
    namespace MyProject
::DB;
    
    const 
CONNECT_OK 1;

    class 
Connection /* ... */ }
    
    function 
connect() { /* ... */  }
    
?>

Едно и също пространство от имена може да бъде използвано в множество файлове.

Дадено пространство от имена може да съдържа клас, дефиниции на константи и функции, но не и отделен код.

Дефиницията на пространство от имена прави следното:

Вж. също пълните правила за определяне на имена.


Пространства от имена
PHP Manual