Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual

Сравняване на обекти

В PHP 4 обектите се сравняват по много лесен начин, а именно: Две инстанции са равни, ако имат едни и същи атрибути и стойности и са инстанции на един и същ клас. Подобни правила се прилагат и при сравняване на два обекта с оператора за идентичност (===).

Нека разгледаме следния пример:

Example #1 Пример за сравняване на обекти в PHP 4

<?php
function bool2str($bool) {
    if (
$bool === false) {
            return 
'FALSE';
    } else {
            return 
'TRUE';
    }
}

function 
compareObjects(&$o1, &$o2) {
    echo 
'o1 == o2 : '.bool2str($o1 == $o2)."\n";
    echo 
'o1 != o2 : '.bool2str($o1 != $o2)."\n";
    echo 
'o1 === o2 : '.bool2str($o1 === $o2)."\n";
    echo 
'o1 !== o2 : '.bool2str($o1 !== $o2)."\n";
}

class 
Flag {
    var 
$flag;

    function 
Flag($flag=true) {
            
$this->flag $flag;
    }
}

class 
SwitchableFlag extends Flag {

    function 
turnOn() {
        
$this->flag true;
    }

    function 
turnOff() {
        
$this->flag false;
    }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag(false);
$q = new Flag();

$r = new SwitchableFlag();

echo 
"Сравняване на инстанции създадени с еднакви параметри\n";
compareObjects($o$q);

echo 
"\nСравняване на инстанции създадени с различни параметри\n";
compareObjects($o$p);

echo 
"\nСравняване на инстанция на родителски клас с този на дъщерния клас\n";
compareObjects($o$r);
?>

Примерът по-горе ще изведе:

    
Сравняване на инстанции създадени с еднакви параметри
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : TRUE
o1 !== o2 : FALSE

Сравняване на инстанции създадени с различни параметри
o1 == o2 : FALSE
o1 != o2 : TRUE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE

Сравняване на инстанция на родителски клас с този на дъщерния клас
o1 == o2 : FALSE
o1 != o2 : TRUE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE

Горе е показан очаквания изход, при горните правила за сравнение. Само инстанции, които притежават едни и същи стойности за атрибутите си и са от един и същ клас се считат за равни и идентични.

Дори и в клас, в който имаме композиция на обекти, се прилагат същите правила за сравнение. В примера по-долу създаваме клас, който съдържа асоциативен масив от обекти от тип Flag.

Example #2 Сравняване на съставни обекти в PHP 4

<?php
class FlagSet {
    var 
$set;

    function 
FlagSet($flagArr = array()) {
        
$this->set $flagArr;
    }

    function 
addFlag($name$flag) {
        
$this->set[$name] = $flag;
    }

    function 
removeFlag($name) {
        if (
array_key_exists($name$this->set)) {
            unset(
$this->set[$name]);
        }
    }
}


$u = new FlagSet();
$u->addFlag('flag1'$o);
$u->addFlag('flag2'$p);
$v = new FlagSet(array('flag1'=>$q'flag2'=>$p));
$w = new FlagSet(array('flag1'=>$q));

echo 
"\nСъставни обекти u(o,p) и v(q,p)\n";
compareObjects($u$v);

echo 
"\nu(o,p) и w(q)\n";
compareObjects($u$w);
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Съставни обекти u(o,p) и v(q,p)
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : TRUE
o1 !== o2 : FALSE

u(o,p) и w(q)
o1 == o2 : FALSE
o1 != o2 : TRUE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE


Класове и обекти (PHP 4)
PHP Manual