Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual

Основите

class

Всяка дефиниция на клас започва с ключовата дума class, последвана от името на класа, което може да бъде всяко име, което не е запазена дума в PHP. Следват чифт фигурни скоби, между които се поставя дефиницията на свойствата и методите на класа. Псевдо-променливата $this е налична, когато се извиква дадено свойство или метод от тялото на класа. $this представлява референция към извикания обект (обикновено обекта, на който принадлежи метода, но може да бъде и друг обект, ако методът се извиква статично в контекста на вторичния обект). Това е илюстрирано в следните примери:

<?php
class A
{
    function 
foo()
    {
        if (isset(
$this)) {
            echo 
'$this е дефинирана (';
            echo 
get_class($this);
            echo 
")\n";
        } else {
            echo 
"\$this не е дефинирана.\n";
        }
    }
}

class 
B
{
    function 
bar()
    {
        
A::foo();
    }
}

$a = new A();
$a->foo();
A::foo();
$b = new B();
$b->bar();
B::bar();
?>

Примерът по-горе ще изведе:

$this е дефинирана (a)
$this не е дефинирана.
$this е дефинирана (b)
$this не е дефинирана.

Example #1 Проста дефиниция на клас

<?php
class SimpleClass
{
    
// дефиниция на свойство
    
public $var 'стойност по подразбиране';

    
// дефиниция на метод
    
public function displayVar() {
        echo 
$this->var;
    }
}
?>

Стойността по подразбиране трябва да е константен израз, не (примерно) променлива, метод на клас или извикване на функция.

Example #2 Стойност по подразбиране за член на клас

<?php
class SimpleClass
{
    
// невалидни декларации на членове:
    
public $var1 'hello '.'world';
    public 
$var2 = <<<EOD
hello world
EOD;
    public 
$var3 1+2;
    public 
$var4 self::myStaticMethod();
    public 
$var5 $myVar;

    
// валидни декларации на членове:
    
public $var6 myConstant;
    public 
$var7 self::classConstant;
    public 
$var8 = array(truefalse);
    
    
}
?>

Забележка: Разработени са много удобни функции за работа с класове и обекти. Можете да ги видите в глава Функции за класове и обекти.

За разлика от heredoc, nowdoc може да се използва в контекста на всякакви статични данни.

Example #3 Пример със статични данни

<?php
class foo {
    
// От PHP 5.3.0
    
public $bar = <<<'EOT'
bar
EOT
;
}
?>

Забележка: Поддръжката на nowdoc е добавена в PHP 5.3.0.

new

За да бъде създадена инстанция на клас, трябва да се създаде нов обект и да се присвои на променлива. Когато се създава обект, той винаги ще бъде присвоен на променливата, освен ако няма конструктор, който да хвърля изключение при грешка. Класовете трябва да бъдат дефинирани преди инстанцииране (а в някои случаи това е задължително).

Example #4 Създаване на инстанция

<?php
$instance 
= new SimpleClass();
?>

В контекста на клас може да се създаде нов обект посредством new self и new parent.

Когато се присвоява вече създадена инстанция на клас към нова променлива, новата променлива ще има достъп до същата инстанция като присвоения обект. Нещата стоят по същия начин и когато се предават инстанции към функции. Копие на вече създаден обект може да се създаде чрез клониране.

Example #5 Присвояване на обект

<?php
$assigned   
=  $instance;
$reference  =& $instance;

$instance->var '$assigned ще приеме тази стойност';

$instance null// $instance и $reference приемат стойност null

var_dump($instance);
var_dump($reference);
var_dump($assigned);
?>

Примерът по-горе ще изведе:

NULL
NULL
object(SimpleClass)#1 (1) {
   ["var"]=>
     string(30) "$assigned ще приеме тази стойност"
}

extends

Даден клас може да наследи свойства и методи от друг клас, чрез използването на ключовата дума extends. Не се поддържа множествено наследяване, т.е. даден клас може да има само един базов клас.

Всички наследени свойства и методи могат да бъдат дефинирани отново, чрез повторното им дефиниране със същото име, с което са били дефинирани в родителския клас. Изключение се явяват случаите, когато в родителския клас даден метод е дефиниран като final. Достъпът до повторно дефинираните свойства или до статичните методи на родителския клас се осъществява чрез ключовата дума parent::

Example #6 Просто наследяване на клас

<?php
class ExtendClass extends SimpleClass
{
    
// Повторно дефиниране на родителския метод
    
function displayVar()
    {
        echo 
"Наследяване на клас\n";
        
parent::displayVar();
    }
}

$extended = new ExtendClass();
$extended->displayVar();
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Наследяване на клас
стойност по подразбиране

Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual