Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual

Итериране на обекти

PHP 5 предоставя възможност на обектите да бъдат дефинирани така, че да могат да бъдат итерирани, примерно с цикъл foreach. По подразбиране всички видими свойства ще бъдат използвани при итерирането.

Example #1 Просто итериране на обект

<?php
class MyClass
{
    public 
$var1 'стойност 1';
    public 
$var2 'стойност 2';
    public 
$var3 'стойност 3';

    protected 
$protected 'protected променлива';
    private   
$private   'private променлива';

    function 
iterateVisible() {
       echo 
"MyClass::iterateVisible:\n";
       foreach(
$this as $key => $value) {
           print 
"$key => $value\n";
       }
    }
}

$class = new MyClass();

foreach(
$class as $key => $value) {
    print 
"$key => $value\n";
}
echo 
"\n";


$class->iterateVisible();

?>

Примерът по-горе ще изведе:

var1 => стойност 1
var2 => стойност 2
var3 => стойност 3

MyClass::iterateVisible:
var1 => стойност 1
var2 => стойност 2
var3 => стойност 3
protected => protected променлива
private => private променлива

Както показва резултатът, цикълът foreach обхожда всички видими променливи, до които има достъп. Ако отидем една крачка по-напред, можем да реализираме един от вътрешните интерфейси на PHP 5 - Iterator. Реализирането на този интерфейс дава възможност на обекта сам да решава какво и как ще се итерира.

Example #2 Итериране на обект, реализиращ интерфейса Iterator

<?php
class MyIterator implements Iterator
{
    private 
$var = array();

    public function 
__construct($array)
    {
        if (
is_array($array)) {
            
$this->var $array;
        }
    }

    public function 
rewind() {
        echo 
"превъртане\n";
        
reset($this->var);
    }

    public function 
current() {
        
$var current($this->var);
        echo 
"текущ: $var\n";
        return 
$var;
    }

    public function 
key() {
        
$var key($this->var);
        echo 
"ключ: $var\n";
        return 
$var;
    }

    public function 
next() {
        
$var next($this->var);
        echo 
"следващ: $var\n";
        return 
$var;
    }

    public function 
valid() {
        
$var $this->current() !== false;
        echo 
"валиден: {$var}\n";
        return 
$var;
    }
}

$values = array(1,2,3);
$it = new MyIterator($values);

foreach (
$it as $a => $b) {
    print 
"$a: $b\n";
}
?>

Примерът по-горе ще изведе:

превъртане
текущ: 1
валиден: 1
текущ: 1
ключ: 0
0: 1
следващ: 2
текущ: 2
валиден: 1
текущ: 2
ключ: 1
1: 2
следващ: 3
текущ: 3
валиден: 1
текущ: 3
ключ: 2
2: 3
следващ:
текущ:
валиден:

Можете да дефинирате вашия клас така, че да не се налага да дефинирате всички функции от интерфейса Iterator, като реализирате интерфейса IteratorAggregate в PHP 5.

Example #3 Итериране на обект, реализиращ IteratorAggregate

<?php
class MyCollection implements IteratorAggregate
{
    private 
$items = array();
    private 
$count 0;

    
// Задължителен за дефиниране метод на интерфейса IteratorAggregate
    
public function getIterator() {
        return new 
MyIterator($this->items);
    }

    public function 
add($value) {
        
$this->items[$this->count++] = $value;
    }
}

$coll = new MyCollection();
$coll->add('стойност 1');
$coll->add('стойност 2');
$coll->add('стойност 3');

foreach (
$coll as $key => $val) {
    echo 
"ключ/стойност: [$key -> $val]\n\n";
}
?>

Примерът по-горе ще изведе:

превъртане
текущ: стойност 1
валиден: 1
текущ: стойност 1
ключ: 0
ключ/стойност: [0 -> стойност 1]

следващ: стойност 2
текущ: стойност 2
валиден: 1
текущ: стойност 2
ключ: 1
ключ/стойност: [1 -> стойност 2]

следващ: стойност 3
текущ: стойност 3
валиден: 1
текущ: стойност 3
ключ: 2
ключ/стойност: [2 -> стойност 3]

следващ:
текущ:
валиден:

Забележка: За повече примери относно итераторите погледнете Разширение SPL.


Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual