Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual

Сравняване на обекти

В PHP 5 сравняването на обекти е по-сложен процес, отколкото в PHP 4 и е в съответствие с това, което може да се очаква от един Обектно-ориентиран език (не че PHP 5 е такъв език).

При използването на оператора за сравнение (==), обектите се сравняват по прост начин, а именно: Две инстанции на обект са равни, ако имат едни и същи атрибути и стойности и са инстанции на един и същи клас.

От друга страна, при използването на оператора за идентичност (===), обектите са равни тогава, и само тогава, когато сочат към една и съща инстанция на един и същ клас.

Следващият пример ще изясни тези правила.

Example #1 Пример за сравняване на обекти в PHP 5

<?php
function bool2str($bool)
{
    if (
$bool === false) {
        return 
'FALSE';
    } else {
        return 
'TRUE';
    }
}

function 
compareObjects(&$o1, &$o2)
{
    echo 
'o1 == o2 : ' bool2str($o1 == $o2) . "\n";
    echo 
'o1 != o2 : ' bool2str($o1 != $o2) . "\n";
    echo 
'o1 === o2 : ' bool2str($o1 === $o2) . "\n";
    echo 
'o1 !== o2 : ' bool2str($o1 !== $o2) . "\n";
}

class 
Flag
{
    public 
$flag;

    function 
Flag($flag true) {
        
$this->flag $flag;
    }
}

class 
OtherFlag
{
    public 
$flag;

    function 
OtherFlag($flag true) {
        
$this->flag $flag;
    }
}

$o = new Flag();
$p = new Flag();
$q $o;
$r = new OtherFlag();

echo 
"Две инстанции на един и същи клас\n";
compareObjects($o$p);

echo 
"\nДве референции към една и съща инстанция\n";
compareObjects($o$q);

echo 
"\nИнстанции на два отделни класа\n";
compareObjects($o$r);
?>

Примерът по-горе ще изведе:

Две инстанции на един и същ клас
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE

Две референции към една и съща инстанция
o1 == o2 : TRUE
o1 != o2 : FALSE
o1 === o2 : TRUE
o1 !== o2 : FALSE

Инстанции на два отделни класа
o1 == o2 : FALSE
o1 != o2 : TRUE
o1 === o2 : FALSE
o1 !== o2 : TRUE

Забележка: Разширенията могат да дефинират свои собствени правила за сравняване на обекти.


Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual