Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual

Подсказване на тип

В PHP 5 е въведено подсказване на тип. Функциите вече могат да принуждават параметрите да бъдат обекти (като се укаже името на класа преди наименованието на параметъра в дефиницията) или масиви (от PHP 5.1). Все пак, ако като стойност по подразбиране на параметъра се използва NULL, ще може да се използва като аргумент при всяко последващо извикване.

Example #1 Примери за подсказване на тип

<?php
// Примерен клас
class MyClass
{
    
/**
     * Тестова функция
     *
     * Първият параметър трябва да бъде обект от тип OtherClass
     */
    
public function test(OtherClass $otherclass) {
        echo 
$otherclass->var;
    }


    
/**
     * Друга тестова функция
     *
     * Първият параметър трябва да бъде масив
     */
    
public function test_array(array $input_array) {
        
print_r($input_array);
    }
}

// Друг примерен клас
class OtherClass {
    public 
$var 'Hello World';
}
?>

Ако параметърът не удовлетворява подсказването за типа, изпълнението ще прекъсне с Фатална грешка, която може да бъде прихваната.

<?php
// Създаване на инстанция за всеки клас
$myclass = new MyClass;
$otherclass = new OtherClass;

// Fatal Error: Argument 1 must be an object of class OtherClass
$myclass->test('hello');

// Fatal Error: Argument 1 must be an instance of OtherClass
$foo = new stdClass;
$myclass->test($foo);

// Fatal Error: Argument 1 must not be null
$myclass->test(null);

// Работи: Извежда Hello World
$myclass->test($otherclass);

// Fatal Error: Argument 1 must be an array
$myclass->test_array('a string');

// Работи: Извежда масива
$myclass->test_array(array('a''b''c'));
?>

Подсказването на тип също така работи и с функции:

<?php
// Примерен клас
class MyClass {
    public 
$var 'Hello World';
}

/**
 * Тестова функция
 *
 * Първият параметър трябва да бъде обект от тип MyClass
 */
function MyFunction (MyClass $foo) {
    echo 
$foo->var;
}

// Работи
$myclass = new MyClass;
MyFunction($myclass);
?>

Подсказване на типове с употреба на стойност NULL:

<?php

/* Присвояване на стойност NULL */
function test(stdClass $obj NULL) {

}

test(NULL);
test(new stdClass);
?>

Подсказването на типове може да бъде само за обекти и масиви (от PHP 5.1). Традиционното подсказване на тип с променливи от тип int и string не се поддържа.


Класове и обекти (PHP 5)
PHP Manual