Оператори
PHP Manual

Аритметични оператори

Спомняте ли си началната аритметика от училище? Тези работят точно по същия начин.

Аритметични оператори
Пример Наименование Резултат
-$a Отрицание Противоположното на $a.
$a + $b Събиране Сумата на $a и $b.
$a - $b Изваждане Разликата между $a и $b.
$a * $b Умножение Произведението на $a и $b.
$a / $b Деление Частното на $a и $b.
$a % $b Остатък от деление Остатъкът от $a делено на $b.

Операторът за деление ("/") връща стойност с плаваща запетая, освен ако двата операнда са цели числа (или низове, които са били превърнати в цели числа) и числата се делят без остатък, в който случай ще бъде върната целочислена стойност.

Операндите на остатък от деление (%) се преобразуват в цели числа (чрез изрязване на десетичната част) преди операцията.

Забележка: Остатъкът от $a % $b е отрицателен за отрицателни $a.

Разгледайте също страницата от ръководството за Математически функции.


Оператори
PHP Manual