Оператори
PHP Manual

Оператори за масиви

Оператори за масиви
Пример Наименование Резултат
$a + $b Обединение Обединението на $a и $b.
$a == $b Равенство TRUE ако $a и $b имат едни и същи двойки ключ/стойност.
$a === $b Идентичност TRUE ако $a и $b имат едни и същи двойки ключ/стойност в един и същи ред и са от един и същи тип.
$a != $b Неравенство TRUE ако $a не е равно на $b.
$a <> $b Неравенство TRUE ако $a не е равно на $b.
$a !== $b Неидентичност TRUE ако $a не е идентично на $b.

Операторът + добавя елементи от оставащите ключове на масива от дясната страна на този от лявата страна, при което дублиращите се ключове НЕ се презаписват.

<?php
$a 
= array("a" => "ябълка""b" => "банан");
$b = array("a" => "круша""b" => "ягода""c" => "череша");

$c $a $b// Обединенито на $a и $b
echo "Обединението на \$a и \$b: \n";
var_dump($c);

$c $b $a// Обединението на $b и $a
echo "Обединението на \$b и \$a: \n";
var_dump($c);
?>

Когато бъде изпълнен, този скрипт ще отпечата следното:

Обединението на $a и $b:
array(3) {
   ["a"]=>
   string(6) "ябълка"
   ["b"]=>
   string(5) "банан"
   ["c"]=>
   string(6) "череша"
}
Обединението на $b и $a:
array(3) {
   ["a"]=>
   string(5) "круша"
   ["b"]=>
   string(5) "ягода"
   ["c"]=>
   string(6) "череша"
}

За целите на сравнението елементите на масивите се считат за равни ако имат едни и същи ключ и стойност.

Example #1 Сравняване на масиви

<?php
$a 
= array("ябълка""банан");
$b = array(=> "банан""0" => "ябълка");

var_dump($a == $b); // bool(true)
var_dump($a === $b); // bool(false)
?>

Вж. също разделите от ръководството за Тип масив и Функции за масиви.


Оператори
PHP Manual