Оператори
PHP Manual

Оператори за сравнение

Сравнителните оператори, както подсказва и името им, ви позволяват да сравнявате две стойности. Вероятно бихте били заинтересувани да видите и таблицата със сравнение на типовете, тъй като там има примери със сравнения, свързани с типовете.

Оператори за сравнение
Пример Наименование Резултат
$a == $b Равно TRUE ако $a е равна на $b.
$a === $b Идентично TRUE ако $a е равна на $b и ако са от един и също тип. (въведено в PHP 4)
$a != $b Не-равно TRUE ако $a не е равна на $b.
$a <> $b Не-равно TRUE ако $a не е равна на $b.
$a !== $b Не-идентично TRUE ако $a не е равна на $b или ако не са от един и същи тип. (въведено в PHP 4)
$a < $b По-малко TRUE ако $a е строго по-малка от $b.
$a > $b По-голямо TRUE ако $a е строго по-голяма от $b.
$a <= $b По-малко или равно TRUE ако $a е по-малка или равна на $b.
$a >= $b По-голямо или равно TRUE ако $a е по-голяма или равна на $b.

В случай, че сравнявате цяло число с низ, низът бива преобразуван в число. Ако пък сравнявате два цифрови низа, те биват сравнявани като цели числа. Тези правила са в сила също и за инструкцията switch.

<?php
var_dump
(== "a"); // 0 == 0 -> true
var_dump("1" == "01"); // 1 == 1 -> true
var_dump("1" == "1e0"); // 1 == 1 -> true

switch ("a") {
case 
0:
    echo 
"0";
    break;
case 
"a"// никога не се достига, тъй като "a" вече е съвпаднала с 0
    
echo "a";
    break;
}
?>

За различните типове сравнението се извършва съгласно следната таблица (по ред).

Сравнение с различни типове
Тип на Операнд 1 Тип на Операнд 2 Резултат
null или string string Преобразува NULL в "", цифрово или лексикално сравнение
bool или null всякакъв Преобразува до bool, FALSE < TRUE
object object Вградените класове могат да дефинират техни собствени сравнения, различните класове са несравними, еднаквите класове - сравняват свойствата по същия начин както масивите (PHP 4), PHP 5 има свое собствено обяснение
string, resource или number string, resource или number Преобразува низовете и ресурсите до числа, обикновена математика
array array Масив с по-малко елементи е по-малък, ако даден ключ от първия операнд не бъде намерен във втория, тогава масивите са несравними, иначе - сравнява стойност по стойност (по-долния пример)
array всякакъв Масивът винаги е по-голям
object всякакъв Обектът винаги е по-голям

Example #1 Транскрипция на стандартното сравнение на масиви

<?php
// Масивите биват сравнявани посредством стандартни оператори за сравнение, по следния начин
function standard_array_compare($op1$op2)
{
     if (
count($op1) < count($op2)) {
          return -
1// $op1 < $op2
     
} elseif (count($op1) > count($op2)) {
          return 
1// $op1 > $op2
     
}
     foreach (
$op1 as $key => $val) {
          if (!
array_key_exists($key$op2)) {
               return 
null// несравняемо
          
} elseif ($val $op2[$key]) {
               return -
1;
          } elseif (
$val $op2[$key]) {
               return 
1;
          }
     }
     return 
0// $op1 == $op2
}
?>

Вж. също strcasecmp(), strcmp(), Оператори за масиви и разделът от ръководството за Типове.

Третичен оператор

Друг условен оператор е "?:" (или третичния) оператор.

Example #2 Присвояване на стойност по подразбиране

<?php
// Примерна употреба на: Третичен Оператор
$action = (empty($_POST['action'])) ? 'default' $_POST['action'];

// Горното е идентично на тази if/else конструкция
if (empty($_POST['action'])) {
     
$action 'default';
} else {
     
$action $_POST['action'];
}

?>

Изразът (expr1) ? (expr2) : (expr3) се изчислява на expr2 ако expr1 се изчисли на TRUE, и на expr3 в случай, че expr1 се изчисли на FALSE.

От PHP 5.3 нататък е възможно да пропуснете средната част на третичния оператор. Изразът expr1 ?: expr3 връща expr1 ако expr1 се изчисли на TRUE, и expr3 - иначе.

Забележка: Забележете, че третичният оператор е израз, и че той не се изчислява до променлива, а до резултата на израза. Това е важно да се знае, когато искате да върнете променлива по референция. Затова изразът return $var == 42 ? $a : $b; във функция, която връща по референция няма да работи и в по-късни версии на PHP ще бъде изведено предупреждение.

Забележка: Препоръчително е да избягвате "натрупването" на третични изрази. Поведението на PHP при използване на повече от един третичен оператор в рамките на един израз не е очевиден:

Example #3 Неясно третично поведение

<?php
// на пръв поглед, следното изглежда, че извежда 'true'
echo (true?'true':false?'t':'f');

// действителният изход, обаче, е 't'
// това е така, понеже третичните изрази се изчисляват от ляво на дясно

// следното е по-ясен вариант на същия код
echo ((true 'true' 'false') ? 't' 'f');

// в този случай може да видите, че първият израз се изчислява на 'true', което
// от своя страна се изчислява на (bool)true и така се връща истинното разклонение на
// втория третичен израз.
?>Оператори
PHP Manual