Типове
PHP Manual

Булев тип

Това е най-лесния тип. Булевият тип изразява стойност за истинност. Той може да бъде или TRUE (истина), или FALSE (неистина).

Забележка: Булевият тип беше въведен в PHP 4.

Синтаксис

За да укажете булев литерал, използвайте една от двете ключови думи: TRUE или FALSE. И двете са нечувствителни към регистъра.

<?php
$foo 
True// присвояване на стойността TRUE на $foo
?>

В повечето случаи се използва някакъв вид оператор, който връща булева стойност, която след това се предава на контролна структура.

<?php
// == е оператор, който проверява
// равенство и връща булев 
if ($action == "show_version") {
    echo 
"The version is 1.23";
}

// това не е необходимо...
if ($show_separators == TRUE) {
    echo 
"<hr>\n";
}

// ...защото може просто да напишете
if ($show_separators) {
    echo 
"<hr>\n";
}
?>

Преобразуване в булев

За да превърнете изрично стойност в булев тип, използвайте преобразуването (bool) или (boolean). В повечето случаи обаче няма нужда да се използва преобразуване, понеже стойността ще бъде преобразувана автоматично, когато даден оператор, функция или контролна структура изискват булев аргумент.

Вж. също Манипулации с типове.

При преобразуване в булев тип, следните стойности се считат за FALSE:

Всяка друга стойност се смята за TRUE (включително който и да е ресурс).

Предупреждение

-1 се смята за TRUE, като всяко друго не-нулево (отрицателно или положително) число!

<?php
var_dump
((bool) "");        // bool(false)
var_dump((bool) 1);         // bool(true)
var_dump((bool) -2);        // bool(true)
var_dump((bool) "foo");     // bool(true)
var_dump((bool) 2.3e5);     // bool(true)
var_dump((bool) array(12)); // bool(true)
var_dump((bool) array());   // bool(false)
var_dump((bool) "false");   // bool(true)
?>


Типове
PHP Manual