Типове
PHP Manual

Въведение

PHP поддържа осем примитивни типа.

Четири скаларни типа:

Два съставни типа:

И накрая, два специални типа:

Това ръководство въвежда също и някои псевдо-типове с цел - по-добра четимост:

И псевдо-променливата $... .

Възможно е да се натъкнете също и на препратки към типа "double" (двоен). Разглеждайте го като число с плаваща запетая (float), двете имена съществуват единствено по исторически причини.

Типът на променливата обикновено не се указва от програмиста; по-често, той се решава по време на изпълнение от PHP в зависимост от контекста, в който е използвана тази променлива.

Забележка: Ако искате да разберете типа и стойността на даден израз, използвайте var_dump(). Ако желаете човешко представяне на типа, с цел откриване на грешки, използвайте gettype(). За да проверите даден тип, не използвайте gettype(), а функциите is_type. Няколко примера:

<?php
$a_bool 
TRUE;   // булев
$a_str  "foo";  // низ
$an_int  12;     // цяло число

echo gettype($a_bool); // отпечатва "boolean"
echo gettype($a_str);  // отпечатва "string"

// Ако това е цяло число, увеличи го с четири
if (is_int($an_int)) {
    
$int += 4;
}

// Ако $a_bool е низ го отпечатай на екрана
// (does not print out anything)
if (is_string($a_bool)) {
    echo 
"Низ: $a_bool";
}
?>

Ако искате изрично да превърнете променлива в даден тип, можете или да я преобразувате, или да използвате функцията settype() върху нея.

Забележете, че в някои случаи променливата може да бъде изчислена по различен начин, в зависимост от това какъв е типът й в момента. За повече информация, вижте раздела за Манипулации с типове. Също, би представлявало интерес за вас да разгледате таблицата за сравнение на типовете, тъй като там има примери за най-различни сравнения, свързани с типовете.


Типове
PHP Manual