Типове
PHP Manual

NULL

Специалната стойност NULL обозначава, че променливата няма стойност. NULL е единствената възможна стойност от тип NULL.

Забележка: Типът null беше въведен в PHP 4.

Променливата се счита за NULL ако

Синтаксис

Съществува само една стойност от тип NULL и това е нечувствителната към регистъра ключова дума NULL.

<?php
$var 
NULL;       
?>

Вж. също is_null() и unset().


Типове
PHP Manual