Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual

$_REQUEST

$_REQUESTПроменливи от HTTP заявката

Описание

Асоциативен масив, съдържащ елементите на $_GET, $_POST и $_COOKIE.

Дневник на промените

Версия Описание
5.3.0 Въведена е request_order. Тази директива повлиява съдържанието на $_REQUEST.
4.3.0 Информацията за $_FILES е премахната от $_REQUEST.
4.1.0 Въведена е $_REQUEST.

Бележки

Забележка: Това е 'свръхглобална' или автоматично глобална променлива. Това просто означава, че тя е налична във всички обхвати навсякъде из скрипта. Не е нобходимо да правите global $variable;, за да я достъпвате от тялото на функции и методи.

Забележка: При работа на командния ред , argv и argc няма да бъдат включени в масива $_REQUEST. Те са налични в $_SERVER.

Забележка: Променливите в $_REQUEST са предоставени на скрипта посредством входящите механизми GET, POST и COOKIE и следователно биха могли да бъдат променяни от отдалечения потребител, което означава, че на тях не може да се има доверие. Наличието и редът на включване на променливи в този масив се дефинират съгласно конфигурационната директива на PHP variables_order.

Вж. също


Предварително-дефинирани променливи
PHP Manual