Приложения
PHP Manual

Таблици за сравнение на типове в PHP

Таблиците по-долу показват поведението на типовете в PHP и операторите за сравнение, при обикновени и стриктни сравнения. Също така това допълнение е свързано с частта манипулации с типове от ръководството. Причината за това допълнение към ръководството бяха множеството коментари от потребителите както и от нещата на » BlueShoes.

Преди да започнете да използвате тези таблици е важно да разберете типовете и какво означават те. Например, "42" е низ (тип string) докато 42 е цяло число (от тип integer). FALSE е булева стойност (от тип boolean), а "false" е низ (от тип string).

Забележка: HTML формулярите не предават цели числа, числа с плаваща запетая или булеви стойности. Те предават низове. За да разберете дали даден низ представлява число, можете да използвате функция is_numeric().

Забележка: Ако напишете if ($x), а $x е недефинирана променлива, това ще доведе до генериране на грешка от ниво E_NOTICE. Вмосто това, можете да използвате функциите empty() или isset() и/или да инициализирате променливите, които използвате.

Сравняване на $x с функции на PHP
Израз gettype() empty() is_null() isset() boolean : if($x)
$x = ""; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = null; NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
var $x; NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x is undefined NULL TRUE TRUE FALSE FALSE
$x = array(); array TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = false; boolean TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = true; boolean FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 42; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = 0; integer TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = -1; integer FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "0"; string TRUE FALSE TRUE FALSE
$x = "-1"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "php"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "true"; string FALSE FALSE TRUE TRUE
$x = "false"; string FALSE FALSE TRUE TRUE

Обикновени сравнения с ==
TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
1 TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE
-1 TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" TRUE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE TRUE
array() FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE TRUE FALSE FALSE
"php" TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE TRUE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE TRUE

Стриктни сравнения с ===
TRUE FALSE 1 0 -1 "1" "0" "-1" NULL array() "php" ""
TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
1 FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
0 FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
-1 FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"0" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE
"-1" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE
NULL FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE
array() FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE FALSE
"php" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE FALSE
"" FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE


Приложения
PHP Manual